da-DKkl-GL
Væresteder

Børnehuset Neriusaaq, åbnede den 16/4 2011 og er fortsat i drift. Huset er støttet af Bikuben Fonden, Nuna Fonden, private donationer, i forbindelse med landsindsamlingen i 2010,  samt virksomheds donationer. Herudover modtages der midler fra Soroptimistklubberne i Danmark.
KNB- som er brugsen i Grønland- gir hver uge mad for 3000,- kroner til børnehuset.
Uden disse midler og denne støtte ville driften af huset ikke være muligt.
1000 tak.!

 

Børnehuset i Qaqortoq og Tasiusaq i Sydgrønland er et favnende fristed, for børn og unge i alderen 4-14 år.
Projektet er et tilbud til børn og unge, som savner meningsfulde aktiviteter uden for skoletiden, og/eller har behov for et trygt sted at være. Ønsket er desuden at skabe en positiv kontakt mellem børnene og voksne rollemodeller. Tilbuddet er dog også målrettet familier, og kan på den måde bidrage til at styrke familiesammenhold og -netværk. Projektet tilbyder altså børnene og evt. deres familier nogle aktiviteter og samvær, som de kan glæde sig og se frem til.

 

Formålet er, at fremme selv-værdifølelse i børnene. At vise, at man som familie godt kan passe på sig selv og hinanden. At det betyder noget, at man er til, og at man er en del af en sammenhæng, hvor alle har et ansvar for at livet ”hænger sammen”. Der vil blive iværksat projekter der skal fremme disse formål og alle med fokus på ”det gode børneliv” og børns trivsel, og i det store hele bidrage til at frobedre børnenes livskvalitet og derved inspirere til at kunne skabe det selv i fremtiden. Herudover er det vigtigt at børnene kan få sat ord på det der gør ondt- uden at udlevere sine forældre eller andre involverede. Der samarbejdes tæt med kommunens familiecenter personale, netop for at holde dette fokus.

 

Undersøgelser har vist at alt for mange børn, i Grønland, bliver udsat for grove omsorgssvigt fra de er helt små og op igennem deres barndom. Interview med mødre fortæller, at de selv var udsat for svigt som børn, og at det nu kører videre i deres liv. De har ikke lært at bryde med deres sociale arv. (kilder: børns trivsel, politiets volds statistikker, krise centrenes volds statistikker)

 

Nanu etablerer børnehuse (fristeder)  der har fokus på børns trivsel og udvikling igennem konkrete selvværdsstyrkende projekter. Børnehusene skal være et fundament for vækst indeni børnene. Vi mener det er vigtigt, for netop dette fundament, at der er et positivt syn på de forældre og børn der anvender tilbuddene i husene, ligesom vi gerne vil tiltrække alle samfunds grupper for at blande ressourcerne, da vi har set de positive virkninger af dette i vores 2 nuværende væresteder.

 

I husene er der således fokus på, at styrke selvværdet hos børn og unge. Et selvværd der senere i livet kan gavne ved, at barnet nu kan træffe sunde valg for sig selv, ved hvad det vil sige at sætte en grænse og sige nej til at de bliver overskredet. Selvværd der gir barnet mulighed og evne til at skabe uddannelse og udvikling og et voksen liv i kvalitet og tryghed

Der findes en lang række kvantitative og kvalitative undersøgelser som dokumenterer overgreb og svigt på børn og unge i Grønland. Det er problemer som vold, misbrug, teenagegraviditeter m.v. Udøveren er ofte de personer, som skal beskytte barnet - forældre eller nærtstående personer og ofte ved barnet ikke, hvornår det udsættes for noget forkert.

Omsorgssvigt og fattigdom/ernæring er 2 fokusområder i børnehusene, som Nanu gerne vil sætte ind overfor. Dette mener vi, gøres bedst ved at tilbyde positive og andre muligheder for sund udvikling end det som eksisterer for disse børn i dag. De får et valg i deres hverdag, og lærer at bruge det valg.

 

Det overordnede mål er at sikre, at børn og voksne ved, at ingen må udsætte børn for seksuelle overgreb eller vold og andre omsorgssvigt og at gøre børnene bevidste om handle og udviklingsmuligheder, igennem husets/kommunens tilbud.
Børnekulturhuset kan skabe nye handlemønstre for både børn og voksne, igennem de fokus områder der er i husene.

Der skal skabes selvværd og tro på en anden og bedre fremtid og børnene skal styrkes i deres viden om dem selv, deres rettigheder og deres omgivelser.

 

Der vil løbende blive målt på husets virke. Der dokumenteres dagligt i en elektronisk log bog, som skal bruges til at indsamle viden om de børn og unge der kommer i huset, ligesom den skal måle på udviklingen hos dem. Det som er væsentligt at undersøge og måle på løbende er om det gør en forskel at de kan komme i huset. Vi har set i Nanu huset i Qaqortoq, at det for en del børn har gjort en enorm forskel at de har et sted at være. Det er tydeligt i deres adfærd og udvikling samt deres interesse for skolen. Om det gør en forskel nok til at de vil ændre kurs i livet og bryde med det de kommer fra, ved at træffe nogen sunde valg, som uddannelse, og at fravælge de ting som ikke gavner, vil jo først kunne ses og måles om 5-10 år. Det som er tydeligt at måle på gør vi og vi følger op på dette løbende. Der skal evalueres på samtlige projekter og indsatser, og herefter justeres i det hvor det viser sig at være nødvendigt.

Nanu søger fortsat midler, for at kunne starte flere børnehuse op i grønlandske byer.